Checklista för Månadsbokslut

Checklista för Månadsbokslut

Bokslut är en sammanställning av företagets bokföring som oftast görs vid räkenskapsårets slut, denna checklista för månadsbokslut kommer att se till att du inte missar några steg! Månadsbokslut ska innehålla resultaträkning och balansräkning. För att spara tid kan flera åtgärder påbörjas före balansdagen för att sedan slutföras i anslutningen till bokslutsdagen.


Andra artiklar du kanske vill läsa:


Checklista för Månadsbokslut Steg-för-Steg

 1. Kundfordringar och Leverantörsskulder:
  Sammanställ alla saldon från bokföringen till en resultaträkning och balansräkning. Se till att huvudbokssaldot stämmer överens med kundreskontra/försäljningsjournal innan bokslutsdagen. Utvärdera vilka fordringar som kan vara osäkra och om det finns behov av att skriva ned deras värde.
 2. Avstämningar:
  Kontrollera balansräkningen. Jämför varje post i balansräkningen med underlag från kontoutdrag för att säkerställa att siffrorna är korrekta. Stäm av 1900-1989 Kassa och Bank, se till att det finns samma belopp på företagets konto i banken som i bokföringen på bokslutsdagen. Kontrollera att beloppet på skattekontot hos skatteverket matchar bokföringen. Det skall finnas lika mycket på 1630 skattekonto hos skatteverket, på bokslutsdagen, som du har i bokföringen. Summan på alla kundfodringar skall stämma överens med summan av de skickade fakturor eller liknande, som inte betalts under året, men som bokförts under året. Summan på alla leverantörsskulder skall stämma överens med summan av mottagna fakturor eller liknande, som ännu inte betalts men bokförts under året.
 3. För momspliktig verksamhet:
  Se till att momsavstämningen är klar för den aktuella perioden, oavsett om det är per år, kvartal eller månad.
 4. Gör en Lagerinventering, Lagervärdering och Lagerförändring:
  Om ni har saldon på konton 1410-1669 eller 1490-1499 ska inventering och värdering göras av varulager, justera balansvärden och bokför eventuella förändringar. Vid inventering ska varje artikel i varulagret fysiskt räkna och dokumenteras. Värdera varulagret med att uppdatera balansvärden baserat på den fysiska inventeringen och justera bokföringen. Bokför förändringar om det finns skillnader i lagret, bokför de nödvändiga justeringarna. Inventerat varulagret och upprättat intyg för inventering.
 5. Periodiseringar av Pågående Arbeten:
  Identifiera pågående uppdrag. Om företaget har tjänste- eller entreprenaduppdrag till fastpris, periodisera pågående tjänste- eller entreprenaduppdrag för att matcha intäkter och kostnader.
 6. Avskrivningar:
  Identifiera tillgångar. Gå igenom företagets tillgångar och särskilj dem som har begränsad ekonomisk livslängd (konton som börjar med 10, 11 och 12. Följ avskrivningsplanen och bokför avskrivningar enligt den plan som sattes upp vid inköpet. Vanligtvis sträcker sig avskrivningstiden över 5 år.
 7. Nedskrivningar:
  Har ni saker som skall skrivas ned? Tillgångar i balansräkning skall, så bra som det går, vara värderade till ett korrekt värde. Detta gör att man ibland måste skriva ner värdet på t.ex. aktier, byggnader, kundfordringar etc. Utvärdera värdet på tillgångar som aktier, byggnader, kundfordringar etc. och bokför nedskrivningar för tillgångar i balansräkningen. Bedöm osäkra kundfordringar och eventuella nedskrivningsbehov för att återspegla det korrekta värdet.
 8. Uppskrivningar och Värdering till Verkligt Värde:
  Har ni saker som skall skrivas upp? Utvärdera om det finns möjlighet att höja värdet på tillgångar, med hänsyn till K2-regelverket. Tillgångar i balansräkning skall, så bra som det går, vara värderade till ett korrekt värde. Detta gör att man ibland måste skriva upp värdet. Notera att man bara får skriva upp värdet på byggnader och mark om man använder K2-regelverket. Om det är relevant, genomför uppskrivningar för att justera tillgångsvärdena.
 9. Upplupna Intäkter och Förutbetalda Kostnader:
  Om det finns intäkter för innevarande år som ännu inte har fakturerats eller betalats, bokför dem som upplupna intäkter. De skall påverka resultatet och därför skall det bokföras även om man ännu inte fått betalt för dem. Detta skall göras även om ni använder kontantmetoden för att bokföra fakturor.

  Om det finns kostnader som redan har fakturerats men som egentligen hör till nästa år, bokför dem som förutbetalda kostnader. De skall egentligen inte påverka resultatet och därför skall de bokföras temporärt tills bokslutet är klart och man påbörjat följande räkenskapsår. Bokföringen minskar kostnader, dvs. krediterar ett kostnadskonto och debiterar ett tillgångskonto vanligtvis konto 1700-1799.

  När man sedan är klar med bokslutet så vänder man bara dessa bokningar.
 10. Upplupna Kostnader och Förutbetalda Intäkter:
  Om det finns kostnader för innevarande år som ännu inte har betalats, bokför dem som upplupna kostnader. De skall påverka resultatet och därför skall det bokföras även om man ännu inte betalt dem. Detta skall göras även om ni använder kontantmetoden för att bokföra fakturor. Bokföringen ökar kostnader, dvs. krediterar ett skuldkonto och debiterar ett kostnadskonto.

  Om det finns intäkter som redan har bokförts men som hör till nästa år, t.ex. någon som betalt er en förskottshyra. Bokför dem som förutbetalda intäkter. De skall egentligen inte påverka resultatet och därför skall det bokföras temporärt tills bokslutet är klart och man påbörjat följande räkenskapsår. Bokföringen minskar kostnader, dvs. debiterar ett intäktskonto och krediterar ett skuldkonto vanligtvis konto 2900-2999.

  Läs verifikationer före balansdagen för att kontrollera att hyresintäkter, ränteintäkter, bidrag och eventuella andra förutbetalda intäkter beaktats. Jämför även med föregående år. Stäm av lönekostnaden för året och kontrollerat skuldreserveringen för upplupna/retroaktiva löner. Bokför kostnader och intäkter som har fakturerats men ännu inte gäller för aktuellt räkenskapsår. När man sedan är klar med bokslutet så vänder man bara dessa bokningar.
 11. Avkastningsskatt och Särskild Löneskatt på Pensionskostnader:
  Har ni avkastningsskatt att bokföra? Om ni förvaltar pensionsmedel eller kapitalförsäkringar, eller innehar utländska pensions- eller kapitalförsäkringar så skall ni betala och bokföra avkastningsskatt. Under posten personalskatt kontrollera att personalens källskatter stämmer överens med årets lönekostnad. Bokför skatter relaterade till avkastning och särskild löneskatt på pensionskostnader.
 12. Periodiseringsfonder:
  Om det är relevant, gör avsättningar till periodiseringsfonder för skattemässiga avdrag. Avsättningar eller återföringar måste göras innan man börjar beräkna skatten och ta fram resultatet.
 13. Årets Skatt:
  Skatten baseras på företagets resultat, men det är skillnad på ”det skattemässiga” resultatet och ”det bokföringsmässiga” resultatet. Under posten skatteskulder kontrollera beräkningen av årets skattekostnad med avseende på inkomstskatt, fastighetsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt, att rätt skattesats använts och att förlust-/underskottsavdrag utnyttjats enligt gällande bestämmelser. Bokför årets skattekostnad baserad på beräkning av bolagsskatt.
 14. Årets Resultat:
  Nu skall årets resultat bokföras och sedan är det dags för Årsredovisning och Inkomstdeklaration. Se till att det redovisade resultatet i balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Bokför skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen mot eget kapitalkonto.
 15. Upprätta Årsbokslut, Årsredovisning och Inkomstdeklaration:
  Upprätta årsbokslutet och använd det som underlag för att skapa årsredovisningen och inkomstdeklarationen. Säkerställ att alla krav enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) följs, inklusive balansräkning, resultaträkning och nödvändiga noter. I lagen kan läsas att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild ska ges, ska det lämnas tilläggsupplysningar. Sammanställ och upprätta nödvändiga dokument för bokslutsperioden.

  Genom att följa dessa detaljerade steg kan du säkerställa att ditt bokslut är korrekt och att företagets ekonomi är välredovisad inför årsredovisningen och inkomstdeklarationen.

Nu när du läst om checklista för månadsbokslut, kanske du också vill läsa:

Lämna en kommentar